The Black Balloon – On-Set Interview

Toni Collette is interviewed on the set of "The Black Balloon".